Θέσεις Στάθμευσης

 Όλες οι κατοικίες διαθέτουν ανεξάρτητες, δικές τους θέσεις στάθμευσης η καθεμία.