ΚΠ Τεχνική Α.Ε.

Η εταιρεία ΚΠ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε  το 2002 και ασχολείται μέχρι και σήμερα με την εκτέλεση Δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η πολυετής εμπειρία σε μεγάλο εύρος έργων ιδιαίτερα κτιριακών  και το ικανό ανθρώπινο δυναμικό της συμβάλουν στην έντεχνη και ποιοτική εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει.